MEMURLAR

MEMURLAR 3 YIL BUYUNCA  AVANTAJLI

Üç yıllığına  memurlar SGK'nın Sağlık Uygulama Tebliği'ne değil, Maliye Bakanlığı Tebliği'ne göre sağlık hizmeti alacaklar. Buna göre memurların avantajları;

1-Memur, katılım payı ödemeyecek!

Memurların dışındaki tüm nüfus, 1 Ekim itibariyle her muayene oluşlarında ilaç ve muayene farkına ilave olarak, devlet hastanelerinde muayene olurlarsa 3 YTL, eğitim-araştırma hastanelerinde 4 YTL, üniversite hastanelerinde 6 YTL ve özel hastanelerde 10 YTL katılım payı ödeyecekler. Bu katılım payları hastalardan eczanelerce tahsil edilecek. Memurlar ise katılım paylarının hiçbirisini ödemeyecekler.

2-Memur eş ve çocukları sevk zincirine tabi değil!

SGK'nın Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre, memurların dışındaki sigortalılar sevk zincirinin uygulandığı illerde hastanelere doğrudan başvuramayacak. Ancak memurlar sadece kendileri için kurum tabibinden sevk alırken, memurun aile bireyleri doğrudan hastanelere başvurabilecek. Memurların dışındaki sigortalılar, sevk uygulaması olan illerde doğrudan hastaneye başvurursa SGK bunların sağlık giderlerini karşılamayacak. Oysa memurun eş ve çocukları için böyle bir sınırlama bulunmuyor.

3-Memura tüp bebek kolaylığı!

Memurların dışındaki sigortalıların tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmak istemeleri durumunda sağlıkla ilgili koşullara ilaveten; - Kadının 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması, - Kadının kendisinin ya da eşinin en az 5 yıl sigortalı olması veya 900 gün prim ödemiş olması. Gibi şartların oluşmuş olması gerekiyor. Oysa memurlar tüp bebek sahibi olmak isterse 5 yıl ve 900 gün prim günü şartı bulunmuyor. Ayrıca diğer vatandaşlar için 39 olan üst yaş sınırı memurlarda 40 olarak uygulanacak.

4-Memurun yatak ücreti 2007 fiyatından!

Sağlık Uygulama Tebliğine göre, memurların dışındaki nüfus, hastanede yatarsa yatak ücretini 2008 yılı fiyatlarına göre ödeyecek. Memurlar ise hastanelerde, yine Maliye Bakanlığı Tebliğine göre 2007 yılı fiyatları ile yatacaklar. Buna göre memurların dışındaki hastaların ödeyeceği yatak farkı da daha yüksek olacak.

5-Memurun aile hekimine gitmesi zorunlu değil!

Sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında geliştirilen aile hekimliği önümüzdeki ay ve yıllarda tüm ülkeye yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda 1 Kasım itibariyle, aile hekimliğinin uygulandığı illerde sigortalıların önce aile hekiminden sevk almaları gerekecek. Memurlar ise en azından 3 yıl süreyle aile hekimine gitmek zorunda değiller. Memurun kendisi sadece kurum tabibinin sevkiyle, eş ve çocukları ise doğrudan hastanelere gidecekler.

Bizzat sayın Başbakan'ın ve Faruk Çelik'in, tüm nüfusun sağlıkta eşitlenmesi yönündeki hassasiyetini biliyoruz. Bu anlamda SGK'nın da altyapısı ve donanımı müsait. Ancak pek çok kamu kurumunun bilgi işlem ve insan kaynağı yapısı, memurların işlemlerinin de SGK'ya devrine müsait değil. Anlayacağınız hakta ve mükellefiyette eşitlik için gerekli irade mevcut, fakat mevzuat ve bürokrasi üç yıl geriden geliyor. KAYNAK:www.haberprogram.com
28.10.2008

ADAY MEMURLARA PRATİK BİLGİLER

657 sayılı Kanun'un 102'nci maddesinde “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür” hükmü yer almaktadır. 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nde; artık sadece kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri değil, kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi devlet memurunun kazanılmış hak aylığında değerlendirilen süreler de yıllık izin sürelerinin tespitinde dikkate alınacaktır.

Bunu örneklendirmek gerekirse; Memuriyetten önce özel sektörde işçi olarak çalışan, sonra da Teknik Hizmetler sınıfında veya Sağlık Hizmetleri sınıfında (657 36/C hükmündeki şartlara uygun olarak) bir kadroya atanan memurun işçilikte geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilen süresi yıllık izin süresinin tespitinde değerlendirilecektir. Örneğin, kamu görevinden önce de 8 yıl özel sektörde çalışan bir memurun, özel sektörde geçen 8 yıllık hizmet süresinin 6 yılı kazanılmış hak aylığında değerlendirildiğinden (657/madde 36/C) bu 6 yıllık süre, yıllık izin süresinin tespitinde de değerlendirilecek, dolayısıyla ilgili kişiye 6 yıl hizmeti olduğundan 20 gün izin verilmesi gerekecektir. Yani bu kişinin bir yıllık hizmeti dolmadığı gerekçesiyle yıllık izin kullandırılmaması mümkün değildir. Hangi sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirildiğine ilişkin detaylı açıklama için tıklayınız.

Ancak, bu vb. istisnalar dışında bir yıllık süre dolmadan yıllık izin kullanılamaz.

2- Aday memurlar harcırah alabilir mi?

6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde ilk defa veya yeniden atanan memurlara harcırah ödenmemektedir. Ancak, başka kurumlarda memur olarak görev yapmakta iken KPSS sonuçlarına göre aday memur olarak naklen atananlar ikametgah mahalli dışına atanmışlarsa harcırah alabilirler.

3- Aday memurların göreve başlama derece ve kademesi

Liseyi bitirenlerin memuriyete başlangıç derece ve kademesi 13/ 3 dür. Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin memuriyete başlangıç derece ve kademesi 12/ 2 dir. İki yıllık yüksek öğrenimi bitirenler 10/2, 4 yıllık yüksek öğrenimi bitirenler 9/ 1 den memuriyete başlarlar. Bu durumun istisnalarına ise 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinde yer verilmiştir.

4- Aday memurlardan yükseköğrenimde hazırlık görenler ek bir kademe alır mı?

Yükseköğrenimde hazırlık sınıfı okuyanlar için 1 kademe ilerlemesi verilmez. Bu açıklamamızın dayanağı 657 sayılı Kanun'un 36/A-6/b maddesinde yer alan “Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır” hükmüdür. Bu hükümde sadece ortaokul ve dengi ile lise ve dengi ifadelerine yer verilmiştir. Yükseköğrenim denmediği için yükseköğrenimde bir yıl hazırlık okuyanlara bir kademe verilmez. Ayrıca, ortaokul ve dengi ile lise ve dengi okulların normal öğrenim süresinden fazla olması nedeniyle alınan ilave kademeler aday veya asil memur ayrımı gözetilmeksizin verilir.

5- Aday memur, hangi halde naklen geçebilir?

Bir kamu kurumunda aday memur olarak çalışıyorum. Asaletim tasdik olmadan başka bir kamu kurumuna geçiş yapabilir miyim?

657 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinde; “...Aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre asaleti tasdik olmayan memurların başka kurumlara nakli mümkün değildir.

Ancak, uygulamaya esas görüşler veren Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı bu hükmü yumuşatmıştır. Başkanlık verdiği görüşte; özel yarışma sınavları ile girilmesi şart olan mesleklere ait giriş sınavını kazanan aday memurun bu madde hükmü kapsamına girmediğini belirtmiştir. Buna göre bir aday memur eğer başka bir kamu kurumundaki müfettiş, uzman, denetmen kontrolör yardımcılığı gibi bir kadroya atanmaya hak kazanması halinde naklen geçebilir. Ayrıca, KPSS sonuçlarına göre yerleştirmeyi de bu kapsamda değerlendirmektedir.

6- Aday memur 399'a tabi KİT'lere geçebilir mi?

Diğer taraftan bu hüküm 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tâbi kadrolar arasındaki geçişler için söz konusudur. Farklı personel kanunlarına tâbi kadrolar arasında bu hükmün geçerliliği yoktur. Örneğin Bayındırlık Bakanlığı'nda aday memur olarak çalışan biri 399 sayılı KHK'ya tâbi bir KİT'teki sözleşmeli pozisyona istifa ederek geçebilir. Yine bu memur KPSS sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı'na yerleşmişse adaylık durumu nakline engel teşkil etmez.

7- Aday memurun askere gitmesi halinde memurluğu biter mi? )
(Bu sene KPSS'de bir kuruma atandım. 4 ay sonra askere gidiyorum. Asaleti almadan gittiğim için memurluğuma zararı olur mu?

Atamanızın yapılması ve işe başlamanız ile birlikte artık aday memur statüsüne girmiş olacaksınız. Bu aşamadan sonra askerlik konusunda, asil memurlar ne hakka sahip ise siz de o haklara sahip olacaksınız. Buna göre, teciliniz bittiğinde, adaylığı yarım bırakarak askerlik görevine başlayacak, askerlik görevi dönüşünde ise kaldığınız yerden memuriyete devam edeceksiniz. Askerliğin memuriyetinize hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Dönüşünüzde de problem olmayacaktır.

8- Memur adayının, üç üst dereceye atanması mümkün müdür?

Devlet memuriyetine giriş derece ve kademeleri öğrenim durumuna göre tek belirlenmiştir. Örneğin liseyi bitirenler 13/3'ten başlamaktadır. Yine 2 yıl süreli yüksek öğrenim mezunları 10/2'den, 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları ise 9/1'den başlamaktadır.

Bu giriş derece ve kademeleri, 657 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinde biraz daha ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir. Dileyen okurlar, 36'ncı maddedeki tabloya bakabilir.

Giriş derecelerine eklenen unsurlar

Diğer taraftan, giriş derece ve kademelerine bazen ekleme yapılabilmektedir. Bunun dayanağı da yine 36'ncı maddedir. 36'ncı maddedeki eklemeler;

1- Mezun olunan bölüm/ fakülte,

2- Alınan sertifika ve belgeler,

3- Girilen kadro unvanı,

4- Mezuniyetin üstüne alınan öğrenimler,

5- Memuriyet öncesi hizmetler,

gibi unsurlara göre değişebilmektedir.

Uygun boş kadro olmaması

Memuriyete giren bir kişinin, kadro derecesine ilişkin olarak karşılaşacağı konulardan birisi uygun kadro derecesinin bulunmamasıdır. Kamu kurumlarında yer alan boş kadroların dereceleri, her yıl kamu kurumları tarafından “boş kadro değişikliği” yoluyla yeniden belirlenebilmektedir. Ancak bu belirleme için Bakanlar Kurulu Kararı gerekmektedir.

Çok saçma gibi görünse de bir kamu kurumundaki örneğin mühendis kadrolarının derecelerinin değiştirilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı olmaksızın derece değişikliği yapılamamaktadır.

Bu hususu şu nedenden dolayı açıklama gereği duyduk: Bazı ziyaretçilerimiz bir kamu kurumuna, lisans mezunu olduğu için 9'uncu dereceye atanması gerekirken 6'ncı derece ile atandığını belirterek bunun nedeni öğrenmek istemektedir.

Bu uygulamanın nedeni 657 sayılı Kanun'un 45'inci maddesidir. 45'inci madde, kamu kurumlarının, 36'ncı maddede belirtilen öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık gösterilecek kadro derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmamak kaydıyla, kişileri üç derece aşağı atayabileceğini hükme bağlamıştır.

Uygulama 5-15 dereceler için geçerlidir

Ancak bu uygulama 5-15 dereceler arası geçerlidir. Bir örnek verecek olursak kamu kurumu eğer 9'uncu dereceli boş kadroya sahip değilse 3 derece yüksek olan 6'ncı dereceye atama yapabilir. Ancak bir kamu kurumunun (68'inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla) 6'daki bir kişiyi 4'e ataması mümkün değildir. Zira atamaların 5-15 arasında olması gerekmektedir.

Bu halde maaş nereden alınacaktır?

Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus ise maaşın nereden ödeneceğidir. Bu konudaki hüküm ise 45'inci maddenin son fıkrasında yer almaktadır. Bu fıkrada yer alan hükme göre kişi üç üst derecedeki kadroya atanmış olsa da maaşını müktesebi olan derece ve kademeden alacaktır. Yani 4 yıllık fakülte mezunu bir memur 6 ncı dereceli bir kadroya atanabilir. Ancak, bunların müktesebi yine 9'- dur ve ödemeler buna göre yapılır.  KAYNAK:MEMURLAR.NET

EK ÖDEME VERİLECEK Mİ?

Önceki adı denge tazminatı olan yeni adı ise "ek ödeme" olan zamdan 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinde II sayılı cetvele tabi olarak sözleşmeli çalışanlar da faydalanacak mıdır? Bu konuda, söz konusu yasal düzenlemede bir hükme yer verilmiştir. Buna göre KİT'lerde sözleşmeli personel olarak çalışanlara ek ödemenin verilebilmesi için Yüksek Planlama Kurulu kararına ihtiyaç bulunmaktadır.
Son yapılan ve Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı zam düzenlemesinden KİT sözleşmeli personelinin yararlanabilmesi için Yüksek Planlama Kurulunun kararına ihtiyaç bulunmaktadır.

 Denge tazminatı, memurlar da olduğu, KİT personeline aynı miktarda ödenmiştir. Bu nedenle, çıkacak Yüksek Planlama Kurulu kararında, Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı zamların da yer alması yüksek ihtimal dahilindedir.

 Yüksek Planlama Kurulu geçtiğimiz Cuma günü toplanmıştır. Bize ulaşan bilgilere göre şuan için karar yazılmaktadır. Karar yazımı tamamlandıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanacaktır. 2007 yılı YPK kararı 10 Ağustos 2007 tarihli resmi Gazetede yayımlanmıştır.

ESKİ MEMUR İLE 1 EKİMDEN SONRA MEMUR OLACAKLAR ARASINDA 10 FARK

MEMURA İNDİRİMLİ KASKO

 Türkiye Kamu-Sen tarafından gerçekleştirilen “Kamu Kasko Projesi”yle konfederasyon üyesi memurlar ile eş ve çocuklarına yüzde 65'e varan indirimli kasko yaptırma imkanı sağlandı.
Türkiye Kamu-Sen Genel Mali Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir sigorta şirketiyle vardıkları anlaşma çerçevesinde, konfederasyon üyesi memurlara yönelik “Kamu Kasko Projesi” başlattıklarını bildirdi.
Proje kapsamında, üyeleri ile eş ve çocuklarına yüzde 65'e varan oranda indirimli kasko olanağı yaratıldığını anlatan Kahveci, böylece üyelerine, piyasadaki fiyatlardan önemli oranda düşük bir kasko hizmeti sunulacağını söyledi. Kahveci, üyelerinin, bin YTL'lik kasko hizmetini 350 YTL'ye alabileceklerini kaydetti.
11.09.2008
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu, KEY sahipleri listesinde adı olmayanlara referans numarası verilmeyeceğini duyurdu.
 

Sosyal Güvenlik Kurumu, Resmi Gazete’deki Konut Edindirme Yardımı Hak sahipleri listesinde isimleri ve sigorta sicil numaraları yer aldığı halde T.C kimlik numaraları olmayanlara referans numarası verileceğine işaret ederek, listede adı olmayanlara referans numarası verilmeyeceğini açıkladı.

SGK, KEY ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, ödemenin listede isimleri ve sigorta sicil numaraları yer aldığı halde T.C. kimlik numaraları yer almayan hak sahipleri ile ilgili olduğu ifade edildi. Resmi Gazete’de yayımlanan listelerde isimleri yer almadığı halde hak sahibi olduklarını veya yardım tutarını eksik aldıklarını ileri sürenlere ilişkin itirazların sonuçlandırılması çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, listede ismi olmayanlara referans numarası verilmeyeceği kaydedildi. Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Buna göre, Resmi Gazete’de yayımlanan listede isimleri ve sigorta sicil numaraları yer aldığı halde, T.C. kimlik numaraları yer almayan hak sahiplerinin, Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine müracaat ederek T.C. kimlik numaralarının tespiti halinde, bu kişilerin yardım tutarlarını nema veya hisse senedi şeklinde alabilmeleri amacıyla referans numarasının kayıtlı olduğu yazı kendilerine verilecek ve bu kişiler, söz konusu belge ile birlikte Ziraat Bankası Şube Müdürlüklerine müracaat ederek yardım tutarlarını nema veya hisse senedi şeklinde alabilecek.
06.09.2008    KAYNAK: haber7

KEY SORUNU YAŞAYAN ARKADAŞLAR;

 

KEY ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER
Yıllarca, Toplu Görüşme masasını terk etmeyerek memurların haklarını sonuna kadar savunan konfederasyonumuzun ısrarlı takipleri sonucunda; 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı (KEY) hak sahiplerine ödeme yapılmasına dair kanun ve 14 Ağustos 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre tasfiye halindeki Emlak Bankası tarafından Emlak Konut GYO AŞ'ye bildirilen listeler, hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazetede yayımlandı.
Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesabının tasfiyesi kapsamında hesaptaki birikimlerin nemasıyla birlikte 8.5 milyon dolayındaki hak sahibine geri ödenmesine başlandı.
Bu aşamada karşılaşılacak muhtemel aksilikler konusunda hak sahipleri tarafından izlenmesi gereken yol haritası aşağıda hukuk müşavirliğimiz tarafından belirtilmiştir;
Üyelerimiz 28.07.2008 tarihi itibariyle ilan edilen listelerde adlarının bulunup bulunmadığına bakmalı, listede adları yoksa ya da belirtilen meblağ beklediklerinden az ise 3 aylık itiraz süresini geçirmeden itiraz etmeleri gerekmektedir. Bu süre, ödeme başlangıcı olan 28.07.2008 tarihinden itibaren Ödenmeye başlamıştır. İtiraz edilecek kurum ise  çalıştıkları kurum ve SGK'dır.
A. İSİMLERİ LİSTEDE HİÇ YER ALMAYANLAR
İsimleri listede bulunmayan üyelerimiz ya da mirasçıları aşağıda Ek-1 olarak belirtilmiş dilekçeyi doldurup görev yaptıkları kuruma ve SGK'ya vermelidirler. Yapılacak başvurulara olumsuz cevap verilmesi ya da başvuru tarihinden sonra 60 gün içinde cevap alınamaması halinde yargı yoluna başvurulması gerekmektedir. Açılacak bu davalarda ilgili kanunun 5. maddesine göre dikkat edilmesi gereken önemli husus da kesinti yapılan 1987-1995 yılları arasında çalışıldığının ispat edilmesidir. Bunun içinde yine o tarihte görev yapılan kurumdan 1987-1995 yılları arasında çalışma yapıldığını gösteren onaylı belge veya bordro alınması gerecektir.
B. İSİMLERİ LİSTEDE YER ALDIĞI HALDE, YATIRILAN MİKTARIN YETERSİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER
Burada en çok dikkat edilmesi gereken konu; üyelerimizin kısmı ödemeyi alırken "fazlaya dair talep ve dava hakkımı saklı tutarak ödemeyi kabul ediyorum" şeklinde ihtirazi kayıt koymalarıdır. Aksi takdirde ilerde açacakları davalarda sıkıntı yaşayabileceklerdir.
28.07.2008 tarihinde açıklanan listelerde yer alanlardan ilan edilen meblağı hesapladığından az olanlar aşağıda Ek-2 olarak yer alan dilekçeyi doldurup görev yaptıkları kuruma vermelidirler.
Fakat hesaplamayı yaparken üyelerimiz şu hususlara dikkat etmelidirler;
Kesintinin yapıldığı yıllarda lojmandan faydalanılması halinde belirlenecek meblağ, lojmandan faydalanılan sürenin uzunluğuna göre azalacaktır. Ayrıca sözleşmeli personel ile üzerinde kayıtlı gayrimenkul bulunan kişiler ile o dönemde görev yaptıkları kurumların yurt dışı temsilciliklerinde bulunanlar bu yardımdan faydalanamayacaklardır.
MEMUR MAAŞINA ZAM YAPILDI
Memurları sevindirecek bu haber Başbakanın ağzından açıklandı.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,bu gün açıkladığına göre 15 Ağustos'tan geçerli olmak üzere en düşük memur maaşına yüzde 10, ortalama memur maaşına da yüzde 8.4 oranında ek zam yapıldı.;Buna göre en düşük memur maaşı 1119 YTL, öğretmen maaşı 1334 YTL, mühendis maaşı 1992 YTL, teğmen maaşı 2 bin YTL, araştırma gövlisi maaşı 1553 YTL ve polis maaşı 1776 YTL oldu.
   Memura 15 Ağustos’tan itibaren sağlanacak ek zam oranları belli oldu. Ek zam miktarlarını Başbakan Erdoğan İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Buna göre en düşük memur maaşına 103 YTL ek zam yapılacak. Memur maaşına ise 112 YTL ek zam yapılacak.

 Erdoğan 15 Ağustos’tan itibaren uygulanacak ek zam miktarlarını şöyle açıkladı:

“En Düşük memur maaşına 103 YTL, Memur maaşına 112 YTL, Din görevlisi maaşına 112 YTL, Öğretmen maaşına 112 YTL, Astsubay çavuş maaşına 127 YTL, Teğmen maaşına 132 YTL, Polis memuru maaşına 161 YTL, Araştırma görevlisi maaşına 171 YTL, Mühendis maaşına 264 YTL ek zam yapılacak”

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan memura “eşit işe eşit ücret”i sağlamak için hazırlanan kararnameyle belirlenen ek zam oranlarını açıklarken, en düşük memur maaşının 2007 Aralık ayında 843 YTL iken 2008 Ağustos ayı itibariyle bin 119 YTL’ye çıktığını söyledi. Erdoğan, söz konusu ek zammın bütçeye getirdiği yükün ise bu yıl için 947 milyon YTL olduğunu kaydetti.

Başbakan şöyle devametti;
“Bu yılın içindeki artışlarla bu düzenlemedeki yaptığımız artışlar birlikte değerlendirildiğin memur maaşlarında önemli miktarda artış sağlandığı görülecektir. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2007 Aralık ayında 843 lira iken 2008 Ağustos ayında bin 119 YTL’ye çıktı. Öğretmen maaşı, bin 37 YTL iken bin 334 YTL’ye, mühendis maaşı 2007 Aralık ayında bin 512 YTL iken 2008 Ağustos ayında bin 992 YTL’ye, teğmen maaşı 2007 Aralık ayında bin 645 YTL iken 2008 Ağustos ayında 2 bin YTL’ye, araştırma Görevlisi maaşı 2007 Aralık ayında bin 1187 YTL iken 2008 Ağustos ayında bin 553 YTL, polis maaşı 2007 Aralık ayında bin 406 YTL iken 2008 Ağustos ayında bin 776 YTL’ye çıkmıştır. Böylece asgari geçim indirimden kaynaklı artış hariç, 2008 yılında en düşük memur maaşında -özellikle buna dikkat çekiyorum- yüzde 22.7, ortalama memur maaşında ise yüzde 18.5 oranına artış getirmiş oluyoruz. ”
                                                                                   kaynak:Memurlar.netBağ-Kur 'lulara  MÜJDE

Bağ-Kur’lular, 1 Ekim’den sonra birçok konuda SSK’lılar ve memurlarla aynı haklara kavuşuyor.


1-İş kazası ve meslek hastalığında yardım
Şimdiye kadar sadece SSK’lı çalışan işçilere yapılan iş kazası-meslek hastalığı yardımları 1 Ekim’den sonra Bağ-Kur’lu (4/b’li) çalışanlara da yapılacak. Örneğin bir esnaf kendi işyerinde kazaya maruz kalır da geçici ya da sürekli olarak iş göremez hale gelirse, kendisine SGK tarafından her ay para yardımı yapılacak.

2-Doğum yapan Bağ-Kur’lu kadına yardım
Şirket ortaklarının dışındaki Bağ-Kur’lu kadınlara doğum yapmaları halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer hafta için para yardımı yapılacak. Ayrıca şimdiye kadar SSK’lı ve memur kadınlara ödenmekte olan emzirme yardımından şirket ortakları olanlar da dahil Bağ-Kur’lu kadınlar da yararlanabilecek.

3-Doğuştan malul (özürlü) Bağ-Kur’luya da emeklilik hakkı
Reform öncesi uygulamada, doğuştan malul olan (2/3 oranında iş kaybı olan) Bağ-Kur’luların erken emeklilik hakkı bulunmuyordu. Bunlar da diğer Bağ-Kur’lular gibi 9000 gün prim ve yaş haddine tabiydiler. 1 Ekim’den sonra malul Bağ-Kur’lular 15 yıl sigortalılık süresi ve 3.700 günle, yaş haddine tabi olmaksızın emekli olabilecekler.

4-Bakıma muhtaç özürlü çocuğu bulunan anneye erken emeklilik
1 Ekim’den sonra, bakıma muhtaç özürlü çocuğu bulunan Bağ-Kur’lu anne, çalıştığı her yıl için 3 ay ilave prim günü kazanacak. Bu günler hem prim gününe eklenecek hem de emeklilik yaşından indirim yapılacak.

5-Yetim kızlara 24 aylık çeyiz yardımı
Daha önce SSK ve Emekli Sandığı kapsamında ödenen çeyiz yardımı, reformla birlikte Bağ-Kur’lunun yetim kızına da verilecek. Yetim aylığı alan kız çocuğu evlenirse, aldığı aylığın 24 katı toplu olarak ödenecek.


1- Adaylık döneminde yıllık izin kullanılır mı?

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

FAYDALI BILGI
 
Reklam
 
GÜNCEL
 


TÜM İLLER İÇİN
3 GÜNLÜK
HAVA TAHMİNİ

ESMA'ÜL HÜSNA
 
REKLAM ALANI 1
 
REKLAM ALANI 2
 


E-BORDRO 
BU GÜN 77 ziyaretçi (134 klik) GİRİŞ YAPMIŞTIR
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
PRATİK BİLGİLER  - NÜKTELER  -   DİNİ BİLGİLER  - İLGİNÇ BİLGİLER  - LİNKLER  - ÖNEMLİ LİNKLER  - RESMİ SİTELER  - E-REHBER   - GÜZEL RESİMLER  - ARDAHAN RESİMLERİ  - BİTLİS RESİMLERİ -  GÜROYMAK RESİMLERİ  -  ÇILDIR RESİMLERİ  -  DİNİ RESİMLER -   RÜYA TABİRLERİ -   TİRYAKİ SÖZLER - KOMİK VİDEOLAR -   RÜYA TABİRLERİ - ARDAHAN TEDAŞ -   TEDAŞ PERSONELİ HATIRA SAYFASI RESİMLERİ -   ARDAHAN TEDAŞ ÖZEL SAYFASI -   HTML KODLARI -   OYUNLAR -   PROGRAM İNDİR -   KURAN DİN LE -    YOU TUBE GİRİŞ

fare
PRATİK BİLGİLER SİTENİZ
BAZEN ARAYIPDA BULAMADIĞINIZ HER TÜRDEN AKLINIZDA KALABİLECEK KISA-ÖZ BİLGİLER